Local Management Council


Sr.No. Names Designation
01 Mr. Atmaram Vishnu Borde President
02 Prin. Dr. Shahabuddin Shaikh Niyaz Mohd. Shaikh Secretary
03 Prof. Saheblal Vajir Khan Pathan Member
04 Prof. Abdul Raheman Shaikh Member
05 Prof. Shaikh Gafur Shaikh Hussain Member
06 Dr. Liyakat Shaikh Miyabhai (Teachersí Representative) Member
07 Mr. Santosh Shivajirao Deshmukh (Teachersí Representative) Member
08 Dr. Shaikh Parvez Aslam Abdullah (Teachersí Representative) Member
09 Mr. Sayed Vikharuddin Abdul Raheman (Non- Teaching Staff Representative) Member
10 Ms. Shaikh Jahanaran Abdul Rahim ( Women Teacherís Representative) Member